PRIVACYBELEID

Artikel 1. Definities

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt.

 1. Privacybeleid: het door HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
 2. HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB): de eenmanszaak van zelfstandig professional drs. Ger Hoofwijk, waarvoor het Privacybeleid geldt.
 3. Website: de website van HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) onder de domeinnaam hoofwijk.nl
 4. Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).
 5. Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
 6. Opdrachtgever, Client: elke derde die met HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
 7. Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

 

Artikel 2. Algemeen

HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) is de eenmanszaak van drs. Ger Hoofwijk en richt zich op persoonlijke, professionele groei en ontwikkeling en team- en organisatieontwikkeling. Ten behoeve van de activiteiten van HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de AVG / GDPR. HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) (in de persoon van Ger Hoofwijk) is door de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA, www.nobtra.nl) erkend als trainer, staat geregistreerd als docent / trainer bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO, www.crkbo.nl) en is bevoegd ‘facilitator level 3’ van de methodiek ‘Deep Democracy’.

1. Doelstellingen van vastleggingen zijn:

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of scans met betrekking tot het aanbod van HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB);
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten;
 • het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB);
 • het toegang geven tot online leertrajecten;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website / leerportaal;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2. De volgende persoonsgegevens worden door HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • eventueel nationaliteit en geboorteplaats van de opdrachtgever of deelnemer;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer of met betrekking tot een specifiek dieet;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs;
 • gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten;
 • gegevens voor de organisatie van de training of opleiding;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainings- of opleidingskosten;
 • gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

3. De persoonsgegevens worden verstrekt aan:

 • degenen die:
  • belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
  • leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
  • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.
 • anderen, indien:
  • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of
  • de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt of
  • bij inkoop van trainingen die via derden geleverd worden.

 

Artikel 3. Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de AVG / GDPR is bepaald.

Eventuele (toekomstige) medewerkers van HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of AVG / GDPR dienen te behandelen. Voor zover HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

 

Artikel 4. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Uw gegevens worden uitsluitend binnen de EU opgeslagen.

 

Artikel 5. Beveiliging, bewaring en verwijdering

HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de AVG / GDPR, blijft gelden.

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.

Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

 

Artikel 6. Verstrekking van gegevens binnen HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB)

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) uitsluitend verstrekt aan (eventuele) medewerkers van HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

 

Artikel 7. Verstrekking van gegevens aan derden

HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • a) de doorgifte geschiedt aan een door HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
 • b) doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de training wordt gevolgd;
 • c) doorgifte van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan de distributeur van mogelijke leermiddelen

en / of

 • d) HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Op onze website zijn links naar websites van andere partijen opgenomen. HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacybeleid van de betreffende partij.

 

Artikel 8. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de AVG / GDPR. Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) kan hij/zij HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) een e-mail sturen naar info@hoofwijk.nl.

 

Artikel 9. Cookies

HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’van HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB), dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) cookies gebruikt, kan gevonden worden op https://hoofwijk.nl/cookiebeleid/

 

Artikel 10. Wijzigingen in het Privacybeleid

HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) adviseert Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 5-6-2018.

Uw gegevens worden door HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met Ger Hoofwijk. Dit kan schriftelijk: HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB), Maastrichterlaan 193, 6374 VP landgraaf; via email: info@hoofwijk.nl of telefonisch op (+31) 06 – 4375 4315.

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.